at_goldenstrand2013.jpg

Golden Strand, County Mayo, Ireland